Advertisement

Search Your Favorite Songs

Search Your Favorite Songs

Santo (marcelo)


 by: Marcelo


santo, santo,santo, diyos makapangyarihan. napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.

osana, osana, osana, osana, osana sa kaitaasan.

 pinagpala  ang naparirito  sa ngalan ng panginoon.

osana, osana, osana,
osana sa kaitaasan

Related Posts

0 Response to " Santo (marcelo) "

Search Your Favorite Songs