Search Your Favorite Songs

Featured Post

Awit Ng Isang Alagad Lyrics - Ronald Serran

19.11.10

Santo (marcelo)


 by: Marcelo


santo, santo,santo, diyos makapangyarihan. napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.

osana, osana, osana, osana, osana sa kaitaasan.

 pinagpala  ang naparirito  sa ngalan ng panginoon.

osana, osana, osana,
osana sa kaitaasan

No comments:

Search Your Favorite Songs