DAYGON IKAW

DAYGON IKAW


DAYGON IKAW DIOS

SA TANANG KALIBUTAN

KAY GIKAN SA IMONG KAMANGGIHATAGON

NADAWAT NAMO KINING

AMONG GIHALAD

ANG PAN UG BINO

NGA ABUT SA YUTA

UG GINAMA SA KAMOT
SA MGA TAWO
MAHIMO SILANG KALAN-ON
SA KALAG
ALANG KANAMO.

DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
DAYGON ANG DIOS,
HANGTUD SA KAHANGTURAN.