AMAHAN NAMO - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

9.12.10

AMAHAN NAMO

Amahan namo
nga naa sa langit
pagadaygon ang ngalan mo
umabot kanamo
ang gingharian mo matuman ang imong pagbuot
dinhi sa yuta
maingon sa langit
ang kalan-on namo sa
matag-adlaw
ihatag kanamo
ug pasayloa ang among sala
maingon nga kami naga pasaylo
sa mga nakasala kanamo.
Ug dili mo kami
itugyan sa panulay
ug luwasa kami sa tanang daotan.


Kay imo man ang gingharian
ang gahum
ug ang himaya hangtod,
hangtod sa kahang-turan.
Amen.

No comments:

Search Your Favorite Songs