Dali, lungsod nga pinili lyrics

Dali, lungsod nga pinili lyrics

-fr. Guy Pineda

Dali lungsod nga pinili pagdaygon
And Dios nga buhi sa kalipay atong
isinggit duyog sa huni’g awit,
Uban sa alpa ug gitara awitan ang
Dios sa gugma kay miduaw sa iyang
Katawhan
Ang Dios nga labing gamhanan.

Sud-ongon ta ang kinaiya-hang
Kadagatan ug kabukiran.
Ang kalang-gaman sa
Kahangi-nan puno sa Himaya sa
Dios amahan ato siyang
Pasalama-tan sa iyang gugmang
Wa’y kinutuban.

Dali lungsod nga pinili pagdaygon
And Dios nga buhi sa kalipay atong
isinggit duyog sa huni’g awit,
Uban
Sa alpa ug gitara awitan ang
Dios sa gugma kay miduaw sa iyang
Katawhan ang Dios nga labing gamhanan.

Tanawon ta atong kaugali-ngon mga
Kasingka-sing nga masalay-pon.
Dili takos nga higugmaon kay sa sala
Kita nagpauli-pon apan si Kristo
Atong igsoon sa krus
Giluwas ta sa kamatayon.

Dali lungsod nga pinili pagdaygon
And Dios nga buhi sa kalipay atong
isinggit duyog sa huni’g awit,
Uban
Sa alpa ug gitara awitan ang
Dios sa gugma kay miduaw sa iyang
Katawhan
Ang Dios nga labing gamhanan.
Lantawon nato atong simbahan kita dunay
Nagkadai-yang dalan matag-usa may
Kaakuhan gihiusa sa espiritu nga
Balaan. Nagalakat ning kalibutan
Padulong sa himaya sa

Kahingpi-tan.
Dali lungsod nga pinili pagdaygon
And Dios nga buhi sa kalipay atong
isinggit duyog sa huni’g awit,
Uban Sa alpa ug gitara awitan ang
Dios sa gugma kay miduaw sa iyang
Katawhan Ang Dios nga labing gamhanan.
Dali lungsod nga pinili

Post a Comment

0 Comments