Pag-ampo sa kaparian (Prayer for the Priests - Cebuano Version)

O Ginoo, Nag-ampo kami, nga ang Imong kaparian
Mahigugma kanimo Dili lamang
Sa panahon Kon sila mapukan.
Dili lamang unta sila maghisgot
sa mga butang langitnon,
Apan himoa sila nga magalakaw subay sa dalan
sa Imong yano
Ug mapa-ubsanong kinabuhi.
 Ipabati kanila ang kagawasan
Sa pagpasaylo,
aron dili sila magapus sa kaguol tungod
sa ilang kasaypanan.
Himoa sila nga malipayong timaan
sa paglaum,
Aron ang pagkabalaan
mahatagan sa kinabuhi ug kasingkasing 
Ug mag-amping unta sila
sa usa ka mapaubsanong
 katilingban Alang sa Imong mga damgo
Alang kanamo dinhi sa kalibutan.
Makaamgo unta sila sa Imong kagawasan,
 ug magabuhat Sila nga madasigon
ug maisugon alang sa Imong gingharian!
Ang bug-os ug kinatibuk-ang paghigugma
ila untang masinati Gikan kanimo lamang,
o magbalantaysa mga kaparian.
Gihatagan mo sila sa kinabuhi nga balaan,
Ila unta kining lig-onon ug puy-an.
Amen.

Post a Comment

0 Comments