Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

9.9.14

Sumasamba, sumasamo LyricsSa iyo iaalay ang buhay at kalakasan.
Sa pagkat ito ang nararapat
sa katulad mong matapat

Dahil sa  pag-ibig mo
ang buhay ko ay nagbago
Sa t’wina ang ninanais ko
ay laging maglingkod sa iyo

Sumasamba sumasamo
naghahandog sa ngalan mo
Pagkat sa’yo  ay nadama
ang pagmamahal  ng ama

Sa iyong kabanalan
biyaya mo ay nakamtan
Sa iyo ay may kagalakan
at buhay na walang hanggan.

Tunay kang maginoo
namalas ko sa kalbaryo
buhay man inalay mo
o kristo  upang maligtas  ang tao

Sumasamba sumasamo naghahadog
sa ngalan mo ‘pagkat sa’yo
ay nadama ang  pagmamahal  ng ama.


1 comment:

Mayflower 61 said...

I would like to ask if this song, Sumasamba Sumasamo is for offertory only. Can this be
sung for Communion?

Thank you.

Search Your Favorite Songs