Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

19.11.10

Santo (marcelo)


 by: Marcelo


santo, santo,santo, diyos makapangyarihan. napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo.

osana, osana, osana, osana, osana sa kaitaasan.

 pinagpala  ang naparirito  sa ngalan ng panginoon.

osana, osana, osana,
osana sa kaitaasan

No comments:

Search Your Favorite Songs