Search Your Favorite Songs

ARTISTS

Featured Post

Household Of Faith Lyrics - Steve and Mari jean Green

I Here we are at the start committing to each other By His word and from our hearts We will be a family in a house that will be a home ...

7.7.13

Salmo 98 (awiti ang Ginoo) Lyrics

Salmo 98 (awiti ang Ginoo)

Awiti ang Ginoo og bag-ong awit
tungod sa katingalahan niyang mga buhat
Iyang toong kamot nagdala sa kadaugan
‘ya kitang giluwas ug gipahitaas atubangan sa kanasuran.
Awiti ang ginoo og bag-ong awit,
wala s’ya malimot paghata’g kaayohan ug
iyang giluwas ang iyang mga katawhan
busa pag-awit karon nga malipayon alang sa iyang kadayganan.

Kablita ang alpa duyog sa mananoy’ng awit.
Palanoga ang trompeta, dinha kaniya magsadya kita.
Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kadagatan,
kayutaan, molupyo nga tanan, bukid ug sapa,
Singgit ug pagmaya, kay moabut ang Ginoo,
kay maghari ang Ginoo, himaya kaniya, makiangayon siya,
Awitan ta, awitan ta.

No comments:

Search Your Favorite Songs