Salmo 98 (awiti ang Ginoo) Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

7.7.13

Salmo 98 (awiti ang Ginoo) Lyrics

Salmo 98 (awiti ang Ginoo)

Awiti ang Ginoo og bag-ong awit
tungod sa katingalahan niyang mga buhat
Iyang toong kamot nagdala sa kadaugan
‘ya kitang giluwas ug gipahitaas atubangan sa kanasuran.
Awiti ang ginoo og bag-ong awit,
wala s’ya malimot paghata’g kaayohan ug
iyang giluwas ang iyang mga katawhan
busa pag-awit karon nga malipayon alang sa iyang kadayganan.

Kablita ang alpa duyog sa mananoy’ng awit.
Palanoga ang trompeta, dinha kaniya magsadya kita.
Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kadagatan,
kayutaan, molupyo nga tanan, bukid ug sapa,
Singgit ug pagmaya, kay moabut ang Ginoo,
kay maghari ang Ginoo, himaya kaniya, makiangayon siya,
Awitan ta, awitan ta.

No comments:

Search Your Favorite Songs