Salmo 98 (awiti ang Ginoo) Lyrics

Salmo 98 (awiti ang Ginoo) Lyrics

Salmo 98 (awiti ang Ginoo)

Awiti ang Ginoo og bag-ong awit
tungod sa katingalahan niyang mga buhat
Iyang toong kamot nagdala sa kadaugan
‘ya kitang giluwas ug gipahitaas atubangan sa kanasuran.
Awiti ang ginoo og bag-ong awit,
wala s’ya malimot paghata’g kaayohan ug
iyang giluwas ang iyang mga katawhan
busa pag-awit karon nga malipayon alang sa iyang kadayganan.

Kablita ang alpa duyog sa mananoy’ng awit.
Palanoga ang trompeta, dinha kaniya magsadya kita.
Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kadagatan,
kayutaan, molupyo nga tanan, bukid ug sapa,
Singgit ug pagmaya, kay moabut ang Ginoo,
kay maghari ang Ginoo, himaya kaniya, makiangayon siya,
Awitan ta, awitan ta.

Post a Comment

0 Comments