Pag-ampo alang sa bokasyon ni Beato Juan Pablo II

Pag-ampo alang sa bokasyon ni Beato Juan Pablo II

Ginoong Hesus, sa makausa nagtawag ikaw sa imong unang mga disipulo aron 
Mahimong mananagat sa katawhan. 
Padayuna sa pagpadungog karon ang imong matam-is nga pagdapit 
“dali ug sunod kanako.” Ihatag ngadto sa mga batan-ong lalaki ug babaye ang grasya
 sa dali nga pagtubag sa imong tingog.
Lig-ona ang among mga ka obispohan, kaparian, ug mga kamadrehan 
Diha sa ilang apostoli-kanhong buhat. 
Hatagi og paglahutay ang among mga seminarista
Ug silang tanan nga nagtuman sa kinabuhi sa pagtahan 
Sa tibuok nga kinabuhi alang sa  Pag-alagad kanimo.
Padilaaba dinhi sa among mga katilingban ang kasibot sa misyon.
Pagpadala ginoo og mga mamumuo sa imong umahan
Ug ayaw itugot nga masalaag ang katawhan
Tungod sa kakulang sa mga magbalantay, misyonero,
Ug mga tawo nga gihalad alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo.
Santa maria, inahan sa simbahan, modelo sa bokasyon, tabangi kami sa pag-ingon: 
“oo ngadto sa dios nga nag-tawag kanamo sa pagbulig sa diosnong plano sa kaluwasan.”
Amen.

Post a Comment

0 Comments