Oratio imperata (A prayer against RH bill)

Maloloy-on nga Dios ug Amahan tinubdan sa tanang kinabuhi
Imong gipadala ang imong Anak aron pag-ayo 
ug pakig-uli sa nasamdang kinaiyahan
Niining higayon diin ang balaodnon nga 
Reproductive Health Bill
Nga makadaut sa among moralidad ug kultura
Giduso diha sa kongreso
Mangaliyupo kami kanimo, Amahan nga imong giyahan
 ang mga pangulo sa among nasud
Aron sila magmugna og balaod nga moila sa kabililhon sa kinabuhi,
Dungog ug katungod sa tawo
Subay sa imong Diosnong kabubut-on
Aron ang tanang binuhat mopadayag sa imong himaya
Og makab-ot ang kahingpitan.
Sa ngalan sa imong Anak nga
Si Jesukristo among Ginoo.
 Amen.

Maria, Birhen ug Inahan namong tanan
Tigpanalipod sa kinabuhi sa sulod sa
Tago-angkan
I-ampo mo kami.

Amen.


Post a Comment

1 Comments