Papuri sa Diyos Lyrics - Christian Song Lyrics
Search Your Favorite Songs

Featured Post

Nothing Else Lyrics - Cody Carnes

Verse 1 I'm caught up in Your presence I just want to sit here at Your feet I'm caught up in this holy moment I never want to le...

25.1.17

Papuri sa Diyos Lyrics

Papuri sa Diyos!
Papuri sa Diyos!
Papuri sa Diyos!sa kaitaasan,

At sa lupa’y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan Niya.
Pinupuri Ka namin,Dinarangal Ka namin.
Sinasamba Ka namin, Ipinagbubunyi Ka namin.
Pinasasalamatan Ka namin, Sa ‘Yong dakilang angking kapurihan.
Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak,Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.

Ikaw na nag-aalis Ng mga kasalanan
ng mundo, Maawa Ka sa amin, maawa Ka.
Sapagkat Ikaw lamang ang Banal t ang Kataas-taasan.
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon,
Kasama ng Espiritu Santo
Sa kadakilaan ng Diyos Ama,
Amen.

No comments:

Search Your Favorite Songs